1. Algemeen

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt volgens onderstaande algemene voorwaarden. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Happy Woof behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Elke bestelling impliceert het uitdrukkelijk akkoord van de Klant met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

 

2. Contactgegevens

De websites www.happywoef.be, www.happywoef.com, happywoof.be en www.happywoef.eu zijn eigendom van Happy Woof.
Happy Woof CommV is geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0791.832.180
De maatschappelijke zetel van Happy Woof is gevestigd te Herk de Stad.

Happy Woof is te bereiken op telefoonnummer +32 456 53 52 23 en via contact@happywoef.com

De rekening waarop betalingen dienen te gebeuren betreft:

BE02 7330 6920 0840 tnv Happy Woof CommV

 

3. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door Happy Woof gepubliceerde prijzen inclusief BTW (21%).

Behoudens andersluidend beding omvatten de weergegeven prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de klant. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk weergeven en vermeld op de bestellingspagina en/of orderbevestiging en zijn door de klant te kiezen.

Alle prijzen zijn steeds herzienbaar door de vennootschap, ook zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Indien prijzen van goederen en diensten zouden stijgen in de periode tussen de bestel- en afhandeldatum, heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren indien dit gebeurt binnen de veertien (14) dagen na aankondiging van de prijsverhoging door de vennootschap.

Happy Woof levert enkel binnen Europa tegen het vast BTW-tarief van 21%.

 

4. Bestelling – Betaling

De vennootschap heeft het recht om een bestelling te weigeren of er voorwaarden aan te koppelen, tenzij anders overeengekomen.

De vennootschap is slechts gebonden door een bestelling nadat de betaling door de klant is bewerkstelligd en ze de betalingsbevestiging van de nodige instantie heeft ontvangen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen en vermeld op de website. Als betaalmiddelen worden alle door de vennootschap betaalmiddelen weergegeven bij het plaatsen van de bestelling, aanvaard.

Het moment waarop de bankrekening van de vennootschap wordt gecrediteerd, wordt aanzien als de datum van betaling.

De overeenkomst tussen de vennootschap en de klant komt slechts tot stand na ontvangst van de betaling van de klant door de vennootschap.
Indien de klant in gebreke blijft te betalen, is de vennootschap dan ook geenszins verplicht over te gaan tot afgifte dan wel levering van de door de klant bestelde goederen.

Bij annulering van de bestelling door de klant aangaande speciaal voor een specifieke klant bestelde artikelen, wordt enig door de klant betaald voorschot niet terugbetaald. De klant heeft in dat geval geen enkel recht op terugbetaling of omruiling.

Bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na plaatsing van de bestelling wordt de bestelling ongedaan gemaakt en wordt de bestelling / overeenkomst als nietig beschouwd.

Bij overschrijding van de opgegeven betalingstermijn of bij niet-betaling is een interest van 15% per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de facturatiedatum van het openstaande bedrag.

Tevens zal bij niet- of laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 15% van de aankoopprijs, onverminderd het recht van de vennootschap om haar hogere schade te bewijzen of de andere rechtsmiddelen waarover zij naar Belgisch recht beschikt aan te wenden

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen dus afzonderlijk worden verhaald op de Klant.

 

5. Bestelprocedure

De bestelprocedure wordt bewerkstelligd aan de hand van ‘deponering in het winkelwagentje’. Artikelen kunnen daarin toegevoegd of verwijderd worden. Bij afronding van de bestelling en het ‘naar de kassa gaan’ dient de klant de nodige persoonlijke gegevens in te vullen en de gepaste wijze van verzending te kiezen. Nadien kan de klant opteren voor online betaling, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt.

 

6. Acties en kortingen

Acties en kortingen zijn niet geldig op reeds afgeprijsde of speciaal voor een specifieke klant bestelde artikelen.
Afgeprijsde artikelen besteld via webshop of enige andere media, worden door de vennootschap maximaal 8 dagen voor de desbetreffende klant gereserveerd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de bestelling of reservering automatisch en zonder enige verwittiging geannuleerd, tenzij anders schriftelijk afgesproken tussen beide partijen.

 

7. Medewerking en verantwoordelijkheid klant

De klant staat zelf in voor de correctheid van zijn persoonlijke gegevens (zoals o.m. adres) bij zowel de plaatsing van zijn bestelling alsook wat betreft enige andere communicatie met de vennootschap.

Enige fout in de persoonlijke gegevens of de verwerking daarvan is en blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de klant.

 

8. Waarborgen Klant

Indien het vertrouwen van de vennootschap in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de vennootschap zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

De vennootschap houdt zich in deze het recht voor een schadevergoeding te eisen zoals bepaald in art. 4.

 

9. Levering – Afhaling

Bestelde goederen zullen enkel kunnen worden afgehaald dan wel geleverd worden na betaling door de klant aan Happy Woof CommV.

  • Leveringskosten:

In België en Nederland genieten alle klanten gratis verzending voor alle bedragen vanaf 150€.

Leveringskosten voor andere landen en voor bestellingen onder 150€ zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van het pakket, alsook van de plaats waar de levering dient bewerkstelligd te worden. De verschillende leveringsmethodes en daaruit volgend de leveringskosten worden door de vennootschap weergegeven bij de bestelling en daarbij zal door de klant een keuze kunnen gemaakt worden. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging.

Indien door de klant een foutief afleveringsadres werd aangegeven, dan is dit de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Dit kan tevens extra kosten veroorzaken, waarvan de vennootschap zich dan ook het recht voorbehoudt deze op de klant te verhalen.

  • Leveringstermijn

Betaalde goederen worden binnen de 24 uur op werkdagen aangeboden ter verzending aan Bpost of DHL.
Deze leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en binden de vennootschap niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en ophaling en/of levering van de goederen kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

  • Afhaling

Eventuele bewaring van goederen in afwachting van levering en/of afhaling door de klant, geschiedt op het risico en kosten van de klant.

Indien de klant de goederen niet voor de hem medegedeelde datum afhaalt, behoudt de vennootschap zich het recht voor binnen een termijn van 14 dagen na voormelde datum, de overeenkomst, van rechtswege en zonder enige voorgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 

10. Terugzending

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht aan Happy Woof CommV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar de maatschappelijke zetel van Happy Woof CommV.

De terugzending dient daarbij te gebeuren in de originele verpakking. Neem contact op met Happy Woof alvorens goederen terug te sturen.

Gebruikte, beschadigde of onvolledige goederen alsook afgeprijsde goederen worden niet teruggenomen.

 

11. Omruiling

Omruiling van reeds aangekochte goederen in de winkel (niet in de webshop) kan geschieden binnen de 5 werkdagen na aankoop en dit slechts wanneer de eerder aangekochte goederen ongeopend en in de originele verpakking aan de vennootschap worden bezorgd.
Omruiling wordt enkel toegestaan mits compensatie van de aankoopprijs van het eerste door de klant aangekochte artikel met het door de klant gekozen vervangend artikel. Er wordt in geen geval cash geld teruggegeven in de winkel.

Terugzending en verzendkosten van het omgeruild artikel gebeurt op kosten van de klant.
Omruiling kan ook ter plaatse in de winkel, doch enkel op vertoon van kassaticket of e-mail met bestellings- en betalingsbevestiging.
Voor de verzending van dit ‘geruilde goed’ geldt dezelfde procedure als bij een gewone bestelling via de webshop.

 

12. Eigendomsoverdracht

De bestelde en/of geleverde goederen blijven eigendom van de vennootschap tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

 

13. Waarborgen aan aansprakelijkheid

De vennootschap verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van de overeenkomst. In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van de vennootschap in het kader van deze overeenkomst uitgesloten.

Happy Woof CommV kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden verstaan: het disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, technische storingen, de verhindering of verstoring van gegevens door de vennootschap door een gebeurtenis buiten de wil om van de vennootschap, zoals een aantasting van het programma of gegevensopslag wegens een schok, bliksem,……alsook productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

De vennootschap zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen teneinde het vooropgestelde resultaat in de overeenkomst te bereiken, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat niet ten volle aan de gestelde verwachtingen voldoet.

 

14. Klachten

Klachten met betrekking inzake de conformiteit of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering van de goederen, per aangetekend schrijven, te gebeuren. Hierbij dient steeds de factuurdatum en bestelnummer te worden vermeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud aanvaardt. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde goederen uit te stellen.

 

15. Persoonsgegevens & Informatieveiligheid (conform GDPR)

Door een bestelling te plaatsen op de webshop van Happy Woof CommV, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De vennootschap zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage, verbetering en verwijdering in de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Doch, gelet op de noodzakelijke levering door derden (transportfirma’s en betaalservice Mollie) zal de vennootschap genoodzaakt zijn de nodige persoonlijke gegevens, zijnde naam, adres e-mailadres en telefoonnummer over te maken aan deze derden. De klant geeft dan ook zijn akkoord deze gegevens mede te delen aan Bpost of DHL en/of online betaalservice Payworld en gelieerde partijen.

De klant heeft m.a.w. dus:

  • inzagerecht in welke gegevens worden bewaard (via email van get plaatsen van een bestelling)
  • het recht op het wijzigen van onjuiste gegevens
  • het recht op bezwaar en weigering van de verdere bewaring van gegevens na het afhandelen van de bestelling / levering.

Alle persoonsgegevens worden bewaard in digitale vorm: pdf in de backoffice van de webshop en email van de bestelling waarvan de klant ook een kopie ontving. Daarnaast worden deze gegevens voor gebruiksgemak bewaard in de voorziene software van bpost en DHL voor het aanmaken van verzendetiketten.

Bij een eventueel datalek is de vennootschap verplicht de Belgische privacycommisie alsook de betrokken klanten hierover te informeren binnen 72 uur na de ontdekking van het datalek.

De vennootschap verbindt er zich toe de bewaarde gegevens nooit te gebruiken voor commerciële doeleinden ten aanzien van derden, particulier of zakelijk, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is.

De klant ontvangt bij de uitvoering van het inzakerecht een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens, uiterlijk vier weken na het inzageverzoek.
Indien de klant de uitvoering van de overeenkomst en/of men ernstige en gerechtvaardigde redenen kan doen gelden, kan de klant zich verzetten tegen een (geautomatiseerde) verwerking van zijn gegevens.
In dit geval kan er geen levering van goederen plaatsvinden en dient de klant zijn bestelling in de winkel af te halen.

 

16. Cookies

Tijdens het bezoek aan de websites van de vennootschap, dewelke gebruik maakt van ‘cookies’, kunnen deze op de harde schijf van de computer of dergelijke van de klant worden opgeslagen. Dergelijke ‘cookies’ worden enkel aangewend teneinde de website en webshop beter op de behoeften van de bezoekers te kunnen afstemmen, alsook worden deze gebruikt om tijdelijk de inhoud van het ‘winkelmandje’ van de klant op te slaan.

 

17. Opsplitsbaarheid

Indien 1 van de bepalingen in strijd zouden worden bevonden met een dwingende bepaling van de Belgische of toepasselijke buitenlandse wetgeving, of met huidige of toekomstige internationale conventies, zal desbetreffende bepaling tot de maximum toelaatbare uitwerking worden uitgewerkt.
Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

 

18. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijk zetel van de vennootschap zich bevindt, zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (Boek XI Wetboek Economisch Recht).